IB Tallinna Inglise Kolledžis

Haridusministeeriumi info IB õppekava kohta: http://www.hm.ee/index.php?0511938

IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) on rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mille on välja töötanud IBO (International Baccalaureate Organisation). IBO on rahvusvaheline organisatsioon, mille peakorter asub Genfis ja mis pakub rahvusvahelist õppekava kolmele erinevale kooliastmele 3297 koolis 141 erinevas riigis (23.08.2011.a seisuga) . Diplomiõppe head tulemused on suurendanud õppekava populaarsust ja seda pakkuvate koolide arv kasvab pidevalt. IB diplomiõppe diplomit aktsepteerib rohkem kui 80 tunnustatud ülikooli maailmas, alates eelmisest õppeaastast ka Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia.

IB diplomiõppe esimene õppeaasta algab 11. klassis, millele üldjuhul eelneb ettevalmistav aasta gümnaasiumi 1. klassis. Õppetöö kestab kaks viimast gümnaasiumiaastat ja valmistab õpilasi ette jätkama bakalaureusekraadi õpinguid ülikoolis, sealt ka programmi nimes sisalduv sõna "bakalaureus". Eelkõige on rahvusvaheliselt standardiseeritud õppekava mõeldud motiveeritud õpilasele, kes suudab ja tahab võtta vastutust oma edasise arengu eest. Õppetöö TIK-i IB DP-s toimub inglise keeles, mis on üks kolmest IBO-s kasutusel olevast ametlikust keelest.

Kuigi üks diplomiõppe peaeesmärke on tagada rahvusvaheliselt tunnustatud ettevalmistus kõrgkoolis edasiõppimiseks, siis vähem tähtsad ei ole õppekava läbivad põhimõtted: rahvastevaheline üksteisemõistmine, inimese terviklik arendamine ja kriitilise arutlus- ja mõtlemisoskuse arendamine. IB DP õppekava koostamise juhtmõtteks on pakkuda võimalikult paindlikku ainete valikut. Kujundlikult koonduvad õppekava kuus ainerühma (emakeel, võõrkeeled, ühiskonnaained, loodusained, matemaatika, lisavalikaine) kuusnurgana ümber tuumiku, mille moodustavad iseseisev uurimistöö (Extended Essay), interdistsiplinaarne teadmiste teooria kursus (Theory of Knowledge) ning loovtöö, kehaline ja ühiskondlikult kasulik tegevus (CAS – Creativity, Activity, Service). Iga ainet, välja arvatud kohustuslikke tuumikkursusi, saab õppida kas süvendatult (HL) või standardtasemel (SL). Et õpilase individuaalsed valikud oleksid tasakaalustatud, on kohustuslik valida igast ainerühmast vähemalt üks õppeaine. Diplomi saamiseks on igal õpilasel vaja valida kolm ainet kõrgemal tasemel (HL) ja kolm standardtasemel (SL). Koolid töötavad välja oma õppekava vastavalt võimalustele ja vajadustele.

Tallinna Inglise Kolledži on esimene munitsipaalkool Eestis, kes on saanud IBO Genfi peakorterilt heakskiidu (mai 2009) IBO õppekava rakendamiseks gümnaasiumiastmel alates 1. septembrist 2009.

IB õppesuunal saavad üldjuhul õppida noored, kes läbivad edukalt TIKi gümnaasiumi 1. klassi õppekava ja soovivad jätkata õpinguid IB õppekava alusel. Täiendava informatsiooni on kirjas TIK-i gümnaasiumi vastuvõtukorras.

TIK-i IB DP õppekava alusel pakutavad õppeained 2011/2012 õppeaastal on:

GruppÕppeaine
Grupp 1: Language and literature, literature Eesti keel - literature , Inglise keel - language and literature
Grupp 2: language in acquisationinglise keel B, prantsuse keel B, vene keel B, saksa keel B
Grupp 3: humans and society ajalugu, psühholoogia, ITGS, ärijuhtimine
Grupp 4: experimental scienseskeemia, bioloogia, füüsika
Grupp 5: mathematicsmatemaatika
Grupp 6: õppeaine grupist 1- 5

IB DP õppeprogramm lõpeb rahvusvaheliste eksamitega kõikides õppeainetes. Head eksamitulemused võimaldavad noortel õppima asuda nii Eesti kui välismaa ülikoolides. Eesti ülikoolidesse õppima asumisel ei pea IB DP diplomi saanud noor sooritama riigieksameid.

Lisainformatsioon: tik@tik.edu.ee