Menüü

Õppetöö ja töökorraldus

Muusikaosakonna eesmärgiks on anda õpilastele muusikaalane algharidus ja pillimänguoskus vastavalt muusikaosakonnas väljatöötatud õppesuundadele. Erinevalt muusikakoolist võivad meil õppida erinevate muusikaliste eeldustega lapsed ja tulemused sõltuvad võimetest, eesmärkidest ja pilli harjutamisest. Meie eesmärgiks on suhtuda igasse õpilasesse kui indiviidi, kes on ainulaadne ja kordumatu. Selleks arendame pidevalt edasi õppekavasid, mis arvestavad kaasaegse pedagoogika aluseid ja aastasadu vanu traditsioone.

Õppetöö TIK Muusikaosakonnas toimub tunniplaani alusel. Õppetöö ja vaheajad kattuvad Tallinna Inglise Kolledži omadega. Nii põhi- kui vabaõppe erialatunni pikkus on 45 min. Rühmatundide ajad määrab kool ja individuaaltundide ajad määrab õpetaja. Palume arvestada, et kõikidele õpilastele ei ole võimalik tunde määrata vahetult peale tunde. Varasemad ajad reserveeritakse kõige noorematele õpilastele. Vanemad õpilased võivad oma aega sisustada kooli raamatukogus või õppides koduseid töid. Muusikaosakonda õppimisel asumisel peab arvestama, et see kestab kaua aega ja nõuab pühendumist. Vajalik on pilli olemasolu või harjutamisvõimalus. Muudatuste tegemine eriala tundide plaanis toimub õpetaja ja õpilase eelneval kokkuleppel. Õpilane on kohustatud puudumisest võimalikult varakult pilliõpetajale ette teatama. Juhul, kui õpilane puudub mõjuval põhjusel, siis palume sellest teatada aegsasti ette oma pilliõpetajale. *Põhjusega puudumine 2 nädalat ja enam annab õiguse õppemaksu tasaarveldusele, selleks palume esitada avaldus enne puudumist ja märkida ajavahemik, mis vastab koolile teatatud puudumise kuupäevadele; *etteteatatud puudutud tund asendatakse kokkuleppel õpetajaga, asendustunde on võimalik anda ainult väljaspool TIK-i põhitunniplaani õhtusel ajal, kui õpetaja poolt väljapakutud aeg ei sobi, jääb tund asendamata; *ülekooliliste ürituste puhul töötab TIK Muusikaosakond tunniplaani järgselt, kui pole vahetult enne teisiti teatatud; *põhjuseta või etteteatamata puudumisel õppemaksu tasaarveldust ja tundide järeletegemist ei toimu; *ärajäänud tunnid seoses reisil viibimisega õppetöö ajal ei kuulu tasaarveldusele ja asendamisele; *vahetult enne tunni algust teatatud puudumine ei kuulu asendamisele; *õpetaja puudumisel tund asendatakse. *ÕPPIJA muusikaosakonnast väljaarvamisel õppija või vanema avalduse alusel, millest ÕPPIJA või alaealise ÕPPIJA puhul ÕPPIJA vanem kohustub kooli direktorile avalduse omal soovil muusikaosakonnast lahkumiseks esitama hiljemalt 30 päeva enne muusikaosakonnast lahkumist.

Õppesuunad
Põhiõpe annab õpilasele kaheksa aasta jooksul süsteemse ja tervikliku muusikalise hariduse, millega saab õpinguid jätkata keskastme muusikakoolis. Põhiõppe pilliõpe kestab 8 aastat ja hõlmab 1-2 pillitundi ja ühte solfedžotundi, mis on jaotatud kaheks astmeks:
I aste(algõpe) kestab neli aastat
II aste(edasijõudnud) kestab neli aastat
Õpilane sooritab kohustuslikud arvestused ja eksamid ning saab TIK Muusikaosakonna lõputunnistuse. Vabaõppe pilliõpe on mõeldud kõigile, kellel on huvi muusika vastu. Vabaõpe arvestab õpilase eripäraga, individuaalsusega ja võimetega. Õpilane võib endale ise püstitada muusikalisi eesmärke ja õpetaja on talle teejuhiks ja abiliseks. Vabaõpe sisaldab 1 või 2 erialatundi nädalas ilma noodiõpetuse (solfedžo) tunnita.
Vabaõppes ei ole kohustuslikku lõpukava esitamise nõuet. Vabaõppe lõpetamisel väljastatakse vabaõppe tunnistus.
Õppekava
Information in English