Menüü

Tallinna Inglise Kolledž

Tallinna Inglise Kolledž (end. Tallinna 7. Keskkool) asutati 1940. aasta septembris asudes samasse majja, milles Eesti Vabariigi ajal tegutses Tallinna Prantsuse Lütseum. See Tallinnas Hariduse tn. 3 asunud maja sai lõplikult valmis 9. oktoobril 1937. Tallinna Inglise Kolledž asus uude majasse Estonia pst. 10 (endine Kommertsgümnaasiumi hoone) 1996. aasta augustikuus.

Tallinna Inglise Kolledž on vanim (alates 1960.a.) inglise keele ning kultuuri süvaõppega kool Eestis, mis jätkab Anna Tõrvand-Tellmanni Inglise Erakolledži ja Riikliku Inglise Kolledži ning Tallinna 7. Keskkooli traditsioone. TIK ühendab endas ühtse eesmärgi ja pedagoogilise mõtte kandjana kolme kooliastet: algaste, keskaste ja kolledž (gümnaasium).

Kooli spordimaja valmis 2007. aastal.

Esimese munitsipaalkoolina Eestis omistati TIK-ile IB World School-i staatus 06.05.2009, mis annab õiguse viia õppetööd läbi gümnaasiumisastmes IBO diplomi õppekava (IB DP) järgi. IBO õppekava rakendati gümnaasiumiastmel 1. septembril 2009.

Tallinna Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga kool.

Kooli toetavad organisatsioonid on kolledži hoolekogu ja Inglise Kolledži Sihtasutus.

Visioon ja missioon

Tallinna Inglise Kolledži visioon ja missioon alates 2016. aastast.

Tallinn Inglise Kolledži väärtused

TIKi õppija on:

Uuriv - arendab oma loomulikku uudishimu, omandab uurimis- ja teadustööks vajalikke oskuseid ning on iseseisev õppija; naudib ja armastab õppimist kogu elu.

Laialdaste teadmistega - uurib nii kohaliku kui ka globaalse tähtsusega küsimusi, ideid ja kontseptsioone, jõuab selle ning laialdase ning tasakaalustatud ainevaliku abil süvendatud teadmisteni.

Hooliv - ilmutab empaatiat, kaastunnet ja austust teiste vajaduste ja tunnete suhtes; on pühendunud ühiskonna teenimisele ja tegutseb selle nimel, et muuta teiste elu ja keskkonda paremaks.

Põhimõttekindel - tegutseb kindlameelselt ja ausalt, on tugeva õiglus- ja õigustundega; suudab vastutada oma tegude ja nende tagajärgede eest.

Riskialdis - käitub tundmatutes olukordades ja teadmatuses julgelt ning kaalutletult, ilmutab ettevõtlikkust uute rollide, ideede ja strateegiate tundmaõppimisel; kaitseb oma seisukohti südikalt ja sõnaosavalt.

Tasakaalukas - mõistab intellektuaalse, füüsilise ja emotsionaalse tasakaalu tähtsust enda ja teiste heaolu saavutamisel.

Mõtleja - keeruliste probleemide äratundmisel ja lahendamisel oskab kasutada mõtlemisoskust kriitililsel ja looval tasandil ning teeb argumenteeritud, eetilisi otsuseid.

Suhtleja - mõistab informatsiooni ja väljendab mõtteid enesekindlalt ja loovalt rohkem kui ühes keeles ning mitmel erineval viisil, töötab koos teistega efektiivselt ja meelsasti.

Avatud - mõistab ja hindab üksikisikut, oma kultuuriruumi ning on avatud teiste inimeste ja kogukondade vaadetele, väärtustele ja traditsioonidele; on huvitatud erinevatest arvamustest ja hindab neid, olles valmis kogemustest õppima.

Kaalutlev - arutleb oma õppimismeetodite ja kogemuste üle, suudab hinnata ning mõista oma tugevaid ja nõrku külgi, selleks et toetada enda arengut õppijana.

Õpilasesindus

Meie missioon: esindada õpilaste häält

õpilasesinduse eesmärgid 2023/2024. õppeaastaks on:
*hoida suhtlus õpilaste ja kooli juhtkonna vahel aktiivsena
*esindada kooli edukalt G5 koolide ja riiklikel üritustel
*tuua kooli kaasava eelarve süsteem
*äratada ellu kooli vaim
*teha muutuste elluviimine kõigile kättesaadavaks
*teha klassiesindajate kogu suuremaks ja mõjuvõimsamaks

Hoolekogu

Hoolekogu

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Ajalugu

Tallinna Inglise Kolledž (end. Tallinna 7. Keskkool) asutati 1940. aasta septembris asudes samasse majja, milles Eesti Vabariigi ajal tegutses Tallinna Prantsuse Lütseum. See Tallinnas Hariduse tn. 3 asunud maja sai lõplikult valmis 9. oktoobril 1937.

Tervisenõukogu

Tervist edendav kool

Tervist edendava kooli kohta loe siit.

Kooli tervisenõukogu

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Sisehindamine ja riikliku järelvalve ettekirjutised

Ülevaade sisehindamisest ja riikliku järelvalve ettekirjutistest.

Klasside täituvus

Klasside täituvust klasside kaupa saab vaadata Tallinna Haridusameti haridusasutuse teatmikust aadressil: https://info.haridus.ee/Asutus/1263

Sihtasutus

Kooli õpilaste vanemad on kodanikualgatuse korras 2013. aastal ellu kutsunud Kaasaegse Kooli Sihtasutuse. Sihtasutus viib edasi ning täiendab eelkäijate, Inglise Kolledži sihtasutuse ning Hea Kooli sihtasutuse tegevussuundi ja -põhimõtteid. Täiendavat infot Kaasaegse Kooli Sihtasutuse kohta on võimalik leida sihtasutuse kodulehelt, aadressil kksa.ee.