Menüü

IB õppeprogramm TIKis

Mis on IB õppeprogramm?

IB õppeprogramm on rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mille on välja töötanud IBO International Baccalaureate Organisation. IBO on rahvusvaheline organisatsioon, mille peakorter asub Haagis (algselt Genfis) ja mis pakub rahvusvahelist õppekava kolmele erinevale kooliastmele 5548 koolis 160 erinevas riigis (2022 a. seisuga). Diplomiõppe head tulemused on suurendanud õppekava populaarsust ja seda pakkuvate koolide arv kasvab pidevalt. IB diplomiõppe diplomit aktsepteerib ligi 5000 tunnustatud ülikooli maailmas, sh Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia.

IB õppeprogramm koosneb kolmest üldhariduskoolide õppeprogrammist: põhikooli algklasside õppeprogramm (IB PYP), põhikooli keskastme õppeprogramm (IB MYP) ja gümnaasiumi õppeprogramm (IB Diploma Programme).

IB Primary Years Programme TIKis

Algklasside programmi eesmärk on inspireerida õpilasi kujunemaks elukestvateks õppijateks. Algklasside programmis kasutatakse aineteülest uurivat õpet, kus on lõimitud omavahel erinevad ainevaldkonnad. Õppeaasta on jagatud kuueks uurimisteema mooduliks, mis läbib kõike algklasse. Igat moodulit kannab uurimisteema, keskne idee ja kitsamad uurimistegevused. Õppetegevused on kavandatud põhimõttest, et laps on ise aktiivne uurija ja tegutseja ning seostaks õpitut enda ja ümbritseva keskkonnaga. Õppetöösse on integreeritud kaasaegsete digivahendite kasutamine ja tundmaõppimine. TIKi algklasside programmi õppekava põhineb IB ja riiklikul õppekava lõimingul.

Koostööoskuste arengu toetamiseks keskendutakse erinevate tegevuste käigus õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse kujunemisele. Väärtustame meeskonnatööd ja ühiselt eesmärgi suunas liikumist. Koostöö arendamiseks kasutame igas moodulis õppija profiile, mis suunavad kogu õppeprotsessi ja seekaudu mõistab õpilane enda kui õppija kuvandit. Õpilasele antakse võimalus õppida koos kõikide klassikaaslastega erinevates koostöövormides. Iga mooduli käigus viivad lapsed ellu projekti, mille raames harjutavad koostöö- ja eneseväljendusoskusi. Klassideüleselt korraldatakse mitmekülgseid ettevõtmisi, kus õpilased saavad teha koostööd paralleelklassi õpilastega. Lendudeülest koostööd tehakse nii õppetöö raames kui ka õppeainete väliselt, näiteks ühised üritused ja õppekäigud, loovprojektid jt.

Algklasside õppekava võib lugeda siit

IB Middle Years Programme TIKis

Tallinna Inglise Kolledž pakub IB keskastmeprogrammi õpilastele vanuses 11-16 (5.-9. klass). Meie keskastmeprogramm on teekond, mille eesmärk on sütitada õppimiskirge ja inspireerida õpilasi võtma ette tegevusi, mis pakuvad väljakutset ning toetavad kogukonna arengut. Meie keskastmeprogramm on kaasav programm, mis toetab õppijaid oma potentsiaali väljaarendamisel.

Programmi keskmes on õpilase terviklik areng keskkonnas, kus õpilasi mitte ainult ei julgustata akadeemiliselt silma paistma, vaid ka saama aktiivseteks ja hoolivateks kodanikeks meie rahvusvahelises kogukonnas.

Väärtuskasvatus on meie õppekava üks alustaladest, tagades, et õpilased mitte ainult ei omanda teadmisi ja oskusi, vaid arendavad ka tugevat ausustunnet, empaatiat ja austust teiste vastu. Selle tasakaalustatud lähenemisviisi abil varustame oma õpilasi tööriistadega, mida nad vajavad pidevalt muutuvas maailmas arenemiseks.

Keskastmeprogrammis õpivad õpilased õppeaineid kaheksast ainegrupist: keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusteadused, inimene ja ühiskond, kehaline kasvatus ja terviseõpetus, kunstid ja disain. Lisaks peavad õpilased igal õppeaastal osalema ühiskondlikus tegevuses. Programmi lõpuks viivad õpilased ellu isikliku loov- ja uurimistöö projekti.

IB Diploma Programme TIKis

Tallinna Inglise Kolledž on esimene munitsipaalkool Eestis, kes on saanud IBO heakskiidu (mai 2009) IBO õppekava rakendamiseks gümnaasiumiastmel alates 1. septembrist 2009.

IB diplomiõppe esimene õppeaasta algab 11. klassis, millele üldjuhul eelneb ettevalmistav aasta gümnaasiumi 1. klassis (G1). Õppetöö kestab kaks viimast gümnaasiumiaastat ja valmistab õpilasi ette jätkama bakalaureusekraadi õpinguid ülikoolis, sealt ka programmi nimes sisalduv sõna "bakalaureus". Eelkõige on rahvusvaheliselt standardiseeritud õppekava mõeldud motiveeritud õpilasele, kes suudab ja tahab võtta vastutust oma edasise arengu eest. Õppetöö TIK-i IB DP-s toimub inglise keeles, mis on üks kolmest IBO-s kasutusel olevast ametlikust keelest.

Kuigi üks diplomiõppe peaeesmärke on tagada rahvusvaheliselt tunnustatud ettevalmistus kõrgkoolis edasiõppimiseks, siis vähem tähtsad ei ole õppekava läbivad põhimõtted: rahvastevaheline üksteisemõistmine, inimese terviklik arendamine ja kriitilise arutlus- ja mõtlemisoskuse arendamine. IB DP õppekava koostamise juhtmõtteks on pakkuda võimalikult paindlikku ainete valikut. Kujundlikult koonduvad õppekava kuus ainerühma (emakeel, võõrkeeled, ühiskonnaained, loodusained, matemaatika, lisavalikaine) ringi ümber tuumiku, mille moodustavad iseseisev uurimistöö (Extended Essay), interdistsiplinaarne teadmiste teooria kursus (Theory of Knowledge) ning loovtöö, kehaline ja ühiskondlikult kasulik tegevus (CAS – Creativity, Activity, Service). CAS handbook. Iga ainet, välja arvatud kohustuslikke tuumikkursusi, saab õppida kas süvendatult (HL) või standardtasemel (SL). Et õpilase individuaalsed valikud oleksid tasakaalustatud, on kohustuslik valida igast ainerühmast vähemalt üks õppeaine. Diplomi saamiseks on igal õpilasel vaja valida kolm ainet kõrgemal tasemel (HL) ja kolm standardtasemel (SL). Koolid töötavad välja oma õppekava vastavalt võimalustele ja vajadustele.

TIK-i IB DP õppekava alusel pakutavad õppeained 2019/2020 õppeaastal on:

GruppÕppeaine
Grupp 1: Language and literature, literature Eesti keel - literature , Inglise keel - language and literature
Grupp 2: language in acquisitionprantsuse keel B, vene keel B, saksa keel B
Grupp 3: individuals and society ajalugu, psühholoogia, ärijuhtimine, keskkonnaalased süsteemid ja ühiskond
Grupp 4: scienseskeemia, bioloogia, füüsika, keskkonnaalased süsteemid ja ühiskond
Grupp 5: mathematicsmatemaatika
Grupp 6: õppeaine grupist 3 & 4
Core subjectsTheory of knowledge, Extended essay, CAS – Creativity, Activity, Service

IB DP õppeprogramm lõpeb rahvusvaheliste eksamitega kõikides õppeainetes. Head eksamitulemused võimaldavad noortel õppima asuda nii Eesti kui välismaa ülikoolides. Eesti ülikoolidesse õppima asumisel ei pea IB DP diplomi saanud noor sooritama riigieksameid.

TIKi IB õppesuunal saavad üldjuhul õppida noored, kes läbivad edukalt TIKi gümnaasiumi 1. klassi õppekava ja soovivad jätkata õpinguid IB õppekava alusel. Täiendava informatsiooni on kirjas TIK-i gümnaasiumi vastuvõtukorras.

Lisainformatsioon: tik@tik.edu.ee

Haridusministeeriumi info IB õppekava kohta: kliki siia