Menüü

IB õppeprogramm TIKis

Mis on IB õppeprogramm?

IB õppeprogramm on rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mille on välja töötanud IBO International Baccalaureate Organisation. IBO on rahvusvaheline organisatsioon, mille peakorter asub Haagis (algselt Genfis) ja mis pakub rahvusvahelist õppekava kolmele erinevale kooliastmele 5175 koolis 157 erinevas riigis (3.09.2019. seisuga). Diplomiõppe head tulemused on suurendanud õppekava populaarsust ja seda pakkuvate koolide arv kasvab pidevalt. IB diplomiõppe diplomit aktsepteerib rohkem kui 2192 tunnustatud ülikooli maailmas, sh Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia.

IB õppeprogramm koosneb kolmest üldhariduskoolide õppeprogrammist: põhikooli algklasside õppeprogramm (IB PYP), põhikooli keskastme õppeprogramm (IB MYP) ja gümnaasiumi õppeprogramm (IB Diploma Programme).

IB Diploma Programme TIKis

Tallinna Inglise Kolledž on esimene munitsipaalkool Eestis, kes on saanud IBO heakskiidu (mai 2009) IBO õppekava rakendamiseks gümnaasiumiastmel alates 1. septembrist 2009.

IB diplomiõppe esimene õppeaasta algab 11. klassis, millele üldjuhul eelneb ettevalmistav aasta gümnaasiumi 1. klassis (G1). Õppetöö kestab kaks viimast gümnaasiumiaastat ja valmistab õpilasi ette jätkama bakalaureusekraadi õpinguid ülikoolis, sealt ka programmi nimes sisalduv sõna "bakalaureus". Eelkõige on rahvusvaheliselt standardiseeritud õppekava mõeldud motiveeritud õpilasele, kes suudab ja tahab võtta vastutust oma edasise arengu eest. Õppetöö TIK-i IB DP-s toimub inglise keeles, mis on üks kolmest IBO-s kasutusel olevast ametlikust keelest.

Kuigi üks diplomiõppe peaeesmärke on tagada rahvusvaheliselt tunnustatud ettevalmistus kõrgkoolis edasiõppimiseks, siis vähem tähtsad ei ole õppekava läbivad põhimõtted: rahvastevaheline üksteisemõistmine, inimese terviklik arendamine ja kriitilise arutlus- ja mõtlemisoskuse arendamine. IB DP õppekava koostamise juhtmõtteks on pakkuda võimalikult paindlikku ainete valikut. Kujundlikult koonduvad õppekava kuus ainerühma (emakeel, võõrkeeled, ühiskonnaained, loodusained, matemaatika, lisavalikaine) ringi ümber tuumiku, mille moodustavad iseseisev uurimistöö (Extended Essay), interdistsiplinaarne teadmiste teooria kursus (Theory of Knowledge) ning loovtöö, kehaline ja ühiskondlikult kasulik tegevus (CAS – Creativity, Activity, Service). CAS handbook. Iga ainet, välja arvatud kohustuslikke tuumikkursusi, saab õppida kas süvendatult (HL) või standardtasemel (SL). Et õpilase individuaalsed valikud oleksid tasakaalustatud, on kohustuslik valida igast ainerühmast vähemalt üks õppeaine. Diplomi saamiseks on igal õpilasel vaja valida kolm ainet kõrgemal tasemel (HL) ja kolm standardtasemel (SL). Koolid töötavad välja oma õppekava vastavalt võimalustele ja vajadustele.

TIK-i IB DP õppekava alusel pakutavad õppeained 2019/2020 õppeaastal on:

GruppÕppeaine
Grupp 1: Language and literature, literature Eesti keel - literature , Inglise keel - language and literature
Grupp 2: language in acquisitionprantsuse keel B, vene keel B, saksa keel B
Grupp 3: individuals and society ajalugu, psühholoogia, ärijuhtimine, keskkonnaalased süsteemid ja ühiskond
Grupp 4: scienseskeemia, bioloogia, füüsika, keskkonnaalased süsteemid ja ühiskond
Grupp 5: mathematicsmatemaatika
Grupp 6: õppeaine grupist 1- 5

IB DP õppeprogramm lõpeb rahvusvaheliste eksamitega kõikides õppeainetes. Head eksamitulemused võimaldavad noortel õppima asuda nii Eesti kui välismaa ülikoolides. Eesti ülikoolidesse õppima asumisel ei pea IB DP diplomi saanud noor sooritama riigieksameid.

TIKi IB õppesuunal saavad üldjuhul õppida noored, kes läbivad edukalt TIKi gümnaasiumi 1. klassi õppekava ja soovivad jätkata õpinguid IB õppekava alusel. Täiendava informatsiooni on kirjas TIK-i gümnaasiumi vastuvõtukorras.

Lisainformatsioon: tik@tik.edu.ee

Haridusministeeriumi info IB õppekava kohta: kliki siia