Menüü

"Arenedes mitmes vallas" Erasmus+ projekt (2023-2025)

Erasmus+ projekt (2023-2025)

Tallinna Inglise Kolledž on rahvusvahelise kogukonnaga kool, kus õpivad ja õpetavad erinevatest kultuuritaustadest pärit inimesed. Õpilaste ja õpetajate õpiränded võimaldavad rikastada osalejate maailmapilti erinevate keelte kinnistamise ja kultuuride tundmaõppimisega.

Projekti logo autor on 8a klassi õpilane Kaisa Ots.

Lähtuvalt kooli multikultuursusest soovime rakendada enam erinevate keelte teadlikku kasutamist ning tõsta arusaamist kultuurilisest mitmekesisusest nii materiaalses kui mittemateriaalses võtmes (hariduse eripärad, arhitektuur, toidukultuur, kombestik, keskkonnakultuur, muusika, kunst jne). Selle tulemusel märkavad õppijad keele eripärasid ning väärtustavad veelgi enam inimeste kultuurilist tausta. Õpetajate õpiränded võimaldavad tõsta kogukonna IKT-alaseid ja digioskusi, mis võimaldab valmistada õppijaid paremini ette IT-ga seotud elukutsevalikuks või innovaatiliste lahenduste leidmiseks, kuidas IKT-d rakendada erinevates valdkondades. Õpetajate töövarjutamine eesmärgiks teiste riikide koolides on kutsealane areng uuenduslike õpetamismeetodite teadvustamisel ja üldiselt üksteisemõistmise tõstmine.

Kaasrahastas Euroopa Liidu programm Erasmus+