Menüü

Tallinn Inglise Kolledži väärtused

Film Tallinna Inglise Kolledži põhiväärtustest. Filmis ja monteeris Edgar Voit, organiseerisid õpetajad Bibi Raid ja Mare Kallas.

TIKi väärtused

Oma visiooni saavutamiseks lähtutakse Tallinna Inglise Kolledžis järgmistest väärtustest: areng, vaimsus, avatus, vastutus, sallivus, rõõm.

 • Areng on suunatud protsess, mis toetub meie ühiselt seatud eesmärkidele ja väärtustele. Järgime elukestva õppe põhimõtteid. Loome kaasaegse õppekeskkonna, arendame kooli õppekava. Rakendame uusi teadmisi süsteemselt, kujundades laia silmaringiga akadeemiliselt ausaid inimesi.
 • Vaimsus peegeldab teadmistejanu, lugemust, uurivat loomust ja haritust. Meid iseloomustab intellektuaalne uudishimu kriitilise mõtlemise ja loovuse kaudu. Püüdleme sisemisele täiuslikkusele.
 • Avatus Oleme avatud erinevatele seisukohtadele, uute ideede rakendamisel lähtume meie kooli eesmärkidest. Kooli arengut ja õppekasvatustööd puudutavad otsused on läbipaistvad. Oleme avatud koostööle erinevate huvigruppide ja haridusasutustega. Oluline teave on avalikkusele kättesaadav.
 • Vastutus Tagame pedagoogilise professionaalsuse. Vastutame kooli õpilaste turvalisuse eest, oleme hoolivad ja oskame lahendada probleeme. Oleme distsiplineeritud ja anname head eeskuju õpilastele.
 • Sallivus Aktsepteerime inimeste eripära. Oleme sallivad erinevate kultuuride suhtes. Toetame eelarvamustevaba ja võrdset kjhtlemist edendavat keskkonda.
 • Rõõm Avastame innuga, loome hingega, jagame rõõmuga.

TIKi Väärtuste Harta

Tallinna Inglise Kolledžis on hea õppekeskkond, mille loomise ja kvaliteedi eest seisavad solidaarselt nii õpilased, nende perekonnad kui ka õpetajad. Õpilaste paremate arengutingimuste nimel on peredel, lastel, pedagoogidel ja kogu kooliperel ühiseid väärtusi:

 1. Me aitame kaasa, et meie õpilastest kasvaksid iseseisva Eesti Vabariigi väärikad ja vastutus-tundlikud kodanikud, kes on mitmekülgsete huvidega, avara silmaringiga, keskkonnateadlikud, loovad, uuendusmeelsed ja kokkuhoidvad ning eetiliste väärtushinnangutega.
 2. Me tegutseme proaktiivselt ühise eesmärgi nimel. Lähtume kooli eesmärkide saavutamisel sõlmitud kokkulepetest ja õpetaja kutse-eetikast.
 3. Meie jaoks on tähtsad võrdsus ja ühtsus. Kõigil peavad olema võrdsed võimalused. Me ei poolda kihistumist ega diskrimineerimist ei koolis ega ühiskonnas.
 4. Väärtustame iga õpilase individuaalsust, võimeid ja panust.
 5. Kui kellelgi on raskusi, märkame ja aitame teda.
 6. Me teeme kõik selleks, et meie kool oleks turvaline. Teeme omavahel koostööd, räägime probleemidest ja muredest ning leiame koos lahendusi. Väärtustame usalduslikku õhkkonda, sõbralikke ja mõistvaid suhteid õpilaste, vanemate ja õpetajate vahel.
 7. Meie jaoks on tähtis sallivus ja hoolivus kõigi suhtes. Meie kool on kiusamis- ja vägivallavaba.
 8. Me hoiame tervist ja väärtustame sportlikku eluviisi.
 9. Väärtustame õpilaste emakeelt, elukestvaks õppeks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist.
 10. Me oleme rahvusvahelisust edendavad, avatud õpilastele ja õpetajatele üle maailma.