Menüü

Tallinn Inglise Kolledži väärtused

TIKi õppija on:

Uuriv - arendab oma loomulikku uudishimu, omandab uurimis- ja teadustööks vajalikke oskuseid ning on iseseisev õppija; naudib ja armastab õppimist kogu elu.

Laialdaste teadmistega - uurib nii kohaliku kui ka globaalse tähtsusega küsimusi, ideid ja kontseptsioone, jõuab selle ning laialdase ning tasakaalustatud ainevaliku abil süvendatud teadmisteni.

Hooliv - ilmutab empaatiat, kaastunnet ja austust teiste vajaduste ja tunnete suhtes; on pühendunud ühiskonna teenimisele ja tegutseb selle nimel, et muuta teiste elu ja keskkonda paremaks.

Põhimõttekindel - tegutseb kindlameelselt ja ausalt, on tugeva õiglus- ja õigustundega; suudab vastutada oma tegude ja nende tagajärgede eest.

Riskialdis - käitub tundmatutes olukordades ja teadmatuses julgelt ning kaalutletult, ilmutab ettevõtlikkust uute rollide, ideede ja strateegiate tundmaõppimisel; kaitseb oma seisukohti südikalt ja sõnaosavalt.

Tasakaalukas - mõistab intellektuaalse, füüsilise ja emotsionaalse tasakaalu tähtsust enda ja teiste heaolu saavutamisel.

Mõtleja - keeruliste probleemide äratundmisel ja lahendamisel oskab kasutada mõtlemisoskust kriitililsel ja looval tasandil ning teeb argumenteeritud, eetilisi otsuseid.

Suhtleja - mõistab informatsiooni ja väljendab mõtteid enesekindlalt ja loovalt rohkem kui ühes keeles ning mitmel erineval viisil, töötab koos teistega efektiivselt ja meelsasti.

Avatud - mõistab ja hindab üksikisikut, oma kultuuriruumi ning on avatud teiste inimeste ja kogukondade vaadetele, väärtustele ja traditsioonidele; on huvitatud erinevatest arvamustest ja hindab neid, olles valmis kogemustest õppima.

Kaalutlev - arutleb oma õppimismeetodite ja kogemuste üle, suudab hinnata ning mõista oma tugevaid ja nõrku külgi, selleks et toetada enda arengut õppijana.

TIKi väärtused

Oma visiooni saavutamiseks lähtutakse Tallinna Inglise Kolledžis järgmistest väärtustest: areng, vaimsus, avatus, vastutus, sallivus, rõõm.

Areng - on suunatud protsess, mis toetub meie ühiselt seatud eesmärkidele ja väärtustele. Järgime elukestva õppe põhimõtteid. Loome kaasaegse õppekeskkonna, arendame kooli õppekava. Rakendame uusi teadmisi süsteemselt, kujundades laia silmaringiga akadeemiliselt ausaid inimesi.

Vaimsus - peegeldab teadmistejanu, lugemust, uurivat loomust ja haritust. Meid iseloomustab intellektuaalne uudishimu kriitilise mõtlemise ja loovuse kaudu. Püüdleme sisemisele täiuslikkusele.

Avatus - Oleme avatud erinevatele seisukohtadele, uute ideede rakendamisel lähtume meie kooli eesmärkidest. Kooli arengut ja õppekasvatustööd puudutavad otsused on läbipaistvad. Oleme avatud koostööle erinevate huvigruppide ja haridusasutustega. Oluline teave on avalikkusele kättesaadav.

Vastutus - Tagame pedagoogilise professionaalsuse.Vastutame kooli õpilaste turvalisuse eest, oleme hoolivad ja oskame lahendada probleeme. Oleme distsiplineeritud ja anname head eeskuju õpilastele.

Sallivus - Aktsepteerime inimeste eripära. Oleme sallivad erinevate kultuuride suhtes. Toetame eelarvamustevaba ja võrdset kjhtlemist edendavat keskkonda.

Rõõm - Avastame innuga, loome hingega, jagame rõõmuga.

TIKi Väärtuste Harta

Tallinna Inglise Kolledžis on hea õppekeskkond, mille loomise ja kvaliteedi eest seisavad solidaarselt nii õpilased, nende perekonnad kui ka õpetajad. Õpilaste paremate arengutingimuste nimel on peredel, lastel, pedagoogidel ja kogu kooliperel ühiseid väärtusi:

  1. Me aitame kaasa, et meie õpilastest kasvaksid iseseisva Eesti Vabariigi väärikad ja vastutus-tundlikud kodanikud, kes on mitmekülgsete huvidega, avara silmaringiga, keskkonnateadlikud, loovad, uuendusmeelsed ja kokkuhoidvad ning eetiliste väärtushinnangutega.
  2. Me tegutseme proaktiivselt ühise eesmärgi nimel. Lähtume kooli eesmärkide saavutamisel sõlmitud kokkulepetest ja õpetaja kutse-eetikast.
  3. Meie jaoks on tähtsad võrdsus ja ühtsus. Kõigil peavad olema võrdsed võimalused. Me ei poolda kihistumist ega diskrimineerimist ei koolis ega ühiskonnas.
  4. Väärtustame iga õpilase individuaalsust, võimeid ja panust.
  5. Kui kellelgi on raskusi, märkame ja aitame teda.
  6. Me teeme kõik selleks, et meie kool oleks turvaline. Teeme omavahel koostööd, räägime probleemidest ja muredest ning leiame koos lahendusi. Väärtustame usalduslikku õhkkonda, sõbralikke ja mõistvaid suhteid õpilaste, vanemate ja õpetajate vahel.
  7. Meie jaoks on tähtis sallivus ja hoolivus kõigi suhtes. Meie kool on kiusamis- ja vägivallavaba.
  8. Me hoiame tervist ja väärtustame sportlikku eluviisi.
  9. Väärtustame õpilaste emakeelt, elukestvaks õppeks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist.
  10. Me oleme rahvusvahelisust edendavad, avatud õpilastele ja õpetajatele üle maailma.