Menüü

Hoolekogu

Hoolekogu

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

TIK-i hoolekogu liikmeteks on lapsevanemad Urmas Ruus (gümnaasiumi esindaja), Kadriann Ikkonen (põhikooli keskastmeklasside esindaja), Liisa-Ly Pakosta (põhikooli algklasside esindaja), Carmen Kibur (vilistlaskogu esindaja), Holger Haljand (kooli toetavate organisatsioonide esindaja), õpetajad Kaia Norberg (gümnaasium), Sirli Kodres (põhikool), õpilaste esindaja Rebecca Kibur ning Marje Paljak (Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja). Hoolekogu esimees on Holger Haljand.
Tallinna Inglise Kolledži hoolekogu üldmeiliaadress on hoolekogu@tik.edu.ee

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 19.11.2020 käskkirjaga nr T-7-1/20/442, LISA 6